POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r, przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana podopiecznych,  przez firmę: PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK.

Firma PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK z informuje, że w związku z realizacją obowiązków względem RODO:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK, z siedzibą w Warszawie (03-941), przy ul Zwycięzców 4D, NIP: 952-136-58-84.

1.
Firma może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • rejestracyjnych w celach świadczenia usług dla Pana/Pani, które są przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej przez firmę;
 • przechowywania danych Pani/Pana w systemie wewnętrznym firmy, służącym do obsługi świadczonych Pani/Panu usług przez firmę;
 • przechowywania danych Pani/Pana na wystawionych na Pani/Pana prośbę faktur za wykonane usługi, w tym
  w systemie księgowym;
 • kontroli wykorzystywanych przez Panią/Pana ilości usług świadczonych przez firmę;
2. W związku z wykonywaną przez firmę PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK działalnością może dochodzić do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy, że powyższe dane Pani/Pana, będą gromadzone
i przechowywane tylko i wyłącznie w sprawach niezbędnych dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Ponadto informujemy, że w każdej chwili Pani/Pan ma możliwość wycofania zgody oraz wglądu w gromadzone dane a także możliwości zmiany danych, usunięcia danych ze zbiorów prowadzonych przez firmę.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
4. W związku z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych przez firmę, ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest firma;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • usunięcia danych ze zbiorów firmy, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli nie wykluczają tego inne przepisy prawa, w tym przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej przez firmę,
          a także
 • z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania art. 21 ust. 1 RODO,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim art. 21 ust. 2 RODO.
5. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez firmę PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Na stronie internetowej korzystamy z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Pani/Pana urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i nie powodują zamian w ustawieniach Pani/Pana urządzeniach. Wykorzystywane są w celach statystycznych i marketingowych. Korzystając z odpowiednich opcji używanej przeglądarki w każdej chwili może Pani/Pan usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Jest to równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, ŻE JEŻELI PAŃSTWO NIE WYRAŻACIE ZGODY NA GROMADZENIE, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DLA CELÓW ŚWIADCZENIA PRZEZ FIRMĘ USŁUG, PROSIMY O NIE PODJEMOWANIE WSPÓŁPRACY Z NASZĄ FIRMĄ. BRAK PISEMNEJ NIECHĘCI UZNANY ZOSTANIE JAKO ZGODA NA GROMADZENIE
I PRZETWARZANIE DANYCH.

Polityka prywatności aplikacja Zielona Szafa

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK

2.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 4D, 03-941 Warszawa, NIP 952-136-58-84 (zwana dalej „Administratorem”).

3.    Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.

 

§ 2 Zbieranie danych osobowych

1.    Aplikacja nie zbiera danych osobowych Użytkownika.

2.    Aplikacja nie wymaga podawania przez użytkownika danych osobowych.

 

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

1.    Zebrane dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane innym firmom.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora

1.    Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.    Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3.    Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4.    Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

1.    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

2.    Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji.

3.    W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

4.    Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na polityki prywatności na stronie https://zielonaszafa.com.pl/